Algemene voorwaarden voor Moonpop Snacks

Introductie

Deze algemene voorwaarden van de website die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van onze website, Moonpop Snacks, toegankelijk via www.moonpopsnacks.com, beheren.

Deze voorwaarden zullen volledig worden toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze www.moonpopsnacks.com. Door www.moonpopsnacks.com, ging u akkoord met alle hier vermelde voorwaarden. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website. Minderjarigen of personen onder de 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten Moonpop Snacks en / of haar licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek uitgesloten van al het volgende:

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media
  • het verkopen, in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van websitemateriaal
  • het publiekelijk uitvoeren en / of tonen van websitemateriaal
  • het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website
  • het gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of kan op enigerlei wijze schade toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit
  • zich bezighouden met datamining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website
  • het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze www.moonpopsnacks.com zijn beperkt voor toegang door u en Moonpop Snacks kan de toegang door u tot alle delen van deze website op elk moment en naar absolute discretie verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u dient ook vertrouwelijkheid te bewaren.

Uw inhoud

In deze algemene voorwaarden van de website betekent "uw inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze website weer te geven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Moonpop Snacks een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze in alle media te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Moonpop Snacks behoudt zich het recht voor om uw inhoud van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

Uw privacy

Geliever de  Privacy Policy te lezen

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, en Moonpop Snacks geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de materialen op deze website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid

Moonpop Snacks, noch enige van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. Moonpop Snacks, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

Vrijwaring

U vrijwaart Moonpop Snacks hierbij volledig van en tegen enige en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

Variatie van voorwaarden

Het is Moonpop Snacks toegestaan om deze Voorwaarden op elk moment naar eigen inzicht te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt.

Toewijzing

Het is Moonpop Snacks toegestaan haar rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Moonpop Snacks en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat be, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in be voor de beslechting van eventuele geschillen.